Prawo do odstąpienia od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 §1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych przysługuje Kupującemu posiadającemu status         konsumenta w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty odebrania przez niego         przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. 

 §2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego zobowiązany jest on na własny koszt do         zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia chęci         odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. 

 §3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności        Sprzedającego za wady towaru oraz gwarancji Producenta. 

 §4. Formularz odstąpienia od umowy można znaleźć pod adresem: dokument tekstowy bądź acrobat reader

BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu    do umów: 

 §1 świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został       poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo       odstąpienia od umowy; 

 §2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji        konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 §1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży zastosowanie mają Regulamin        Allegro oraz przepisy prawa polskiego. 

 §2. Kupujący dokonujący zakupów na naszych aukcjach oświadcza że zapoznał się z poniższym regulaminem i        akceptuje jego warunki.